Bhajan: Shree Ganesha Jaya Ganesha


Shree Ganesha Jaya Ganesha
Jaya Guru Deva Sai Mahesha
Parvathi Shankara Hey Paramesha
Ramakrishna Hari Govinda Vitthala
Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha
Subrahmanayam (4x)


(Glory to Thee, O Lord Ganesha. Glory to the revered Guru, Lord
Sai. Lord of Parvathi, Ruler of All, O Rama, Krishna, Govinda,
Vitthala, O Subramanyam, Son of Lord Shiva, the God with six
faces)