Bhajan: Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha


Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha
Sayeesha Sharanam Sharanam Sayeesha (4x)


(Surrender to Lord Ganesha, Surrender to Lord Sai)